Interes public

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTE PLASTICE ”HANS MATTIS TEUTSCH”, BRASOV

 1. Organizare şi funcţionare

■ Organigrama

■ Regulamentul de organizare şi funcţionare internă

■ Planul managerial

■ Raportul anual /semestrial al unităţii şcolare

■ Calendarul activităţilor educative

■ Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale

2. Reţea şcolară

■ Tipul unităţii, adresa, datele de contact, numele şi prenumele directorului, nivele de învăţământ

■ Statistici ce pot rezulta din aceste date

3. Plan de şcolarizare

■ Statistici privind clasele şi elevii pe nivele

4. Resurse umane

■ Structura personalului angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic)

5. Resurse materiale

■ Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

■ Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase şi anexe, dotări, avize etc.

■ Situaţii şcolare (promovabilitate, frecvenţă, promovabilitate)

6. Investiţii

■ Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii

■ Documente de atribuire a achiziţiilor publice

7. Alte documente

■ Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare;

  • Situaţii statistice în urma examenelor şi concursurilor naţionale

■ Lista parteneriatelor şcoală-comunitate şi alte instituţii, pentru anul în curs

■ Date statistice privind rezultatele la olimpiadele şi concursurile şcolare